TAAC Statement of Intent (isiZulu)

Tokologo LogoA. TAAC ke eng?

Tokologo African Anarchist Collective ke mokgatlo o o ekemetseng wa di anarchist (go ipusa ga batho) le ba ema nokeng ba go ipusa ga batho ba e reng ba batla phetogo setjhabeng le ditirong. Ba tsa karolo ba dira jaaka barutisi TAAC e kopana gangwe le gape go ithuta le go atisa megopolo ya go ipusa ga batho mo bathong ba ba di kobo khutswane mo Afrika borwa.

Continue reading