TAAC Statement of Intent (isiZulu)

Tokologo LogoA. TAAC ke eng?

Tokologo African Anarchist Collective ke mokgatlo o o ekemetseng wa di anarchist (go ipusa ga batho) le ba ema nokeng ba go ipusa ga batho ba e reng ba batla phetogo setjhabeng le ditirong. Ba tsa karolo ba dira jaaka barutisi TAAC e kopana gangwe le gape go ithuta le go atisa megopolo ya go ipusa ga batho mo bathong ba ba di kobo khutswane mo Afrika borwa.

Continue reading “TAAC Statement of Intent (isiZulu)”