Umzabalazo wenqanaba labantu ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela endlela yenqcinga zenguquko kompakathi

by Tokologo African Anarchist Collective (TAAC)

Published in “Tokologo: Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective”, numbers 5/6, November 2015

taac_logoUmzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.

Continue reading

The Struggle of the Working Class Can’t Be Ended Unless We Radically Change Society

by Tokologo African Anarchist Collective (TAAC)

Published in “Tokologo: Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective”, numbers 5/6, November 2015

taac_logoThe struggle of the working class in South Africa is a struggle against the slave bondage of capitalism and the state. Capitalism and the state are based on the ruling class minority (capitalists, generals, top officials, professional politicians) exploiting and oppressing the working class majority (workers of all grades, our families, rank and file soldiers, the unemployed, and the rural poor). The two classes have totally different interests: we are locked in class struggle.

Continue reading

TAAC Statement of Intent (isiZulu)

Tokologo LogoA. TAAC ke eng?

Tokologo African Anarchist Collective ke mokgatlo o o ekemetseng wa di anarchist (go ipusa ga batho) le ba ema nokeng ba go ipusa ga batho ba e reng ba batla phetogo setjhabeng le ditirong. Ba tsa karolo ba dira jaaka barutisi TAAC e kopana gangwe le gape go ithuta le go atisa megopolo ya go ipusa ga batho mo bathong ba ba di kobo khutswane mo Afrika borwa.

Continue reading