TAAC Statement of Intent

Umzabalazo wenqanaba labantu ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela endlela yenqcinga zenguquko kompakathi

Posted on Updated on

by Tokologo African Anarchist Collective (TAAC)

Published in “Tokologo: Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective”, numbers 5/6, November 2015

taac_logoUmzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.

Read the rest of this entry »

Advertisements

The Struggle of the Working Class Can’t Be Ended Unless We Radically Change Society

Posted on

by Tokologo African Anarchist Collective (TAAC)

Published in “Tokologo: Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective”, numbers 5/6, November 2015

taac_logoThe struggle of the working class in South Africa is a struggle against the slave bondage of capitalism and the state. Capitalism and the state are based on the ruling class minority (capitalists, generals, top officials, professional politicians) exploiting and oppressing the working class majority (workers of all grades, our families, rank and file soldiers, the unemployed, and the rural poor). The two classes have totally different interests: we are locked in class struggle.

Read the rest of this entry »

TAAC Statement of Intent (English)

Posted on Updated on

Adopted at TAAC general meeting,
16 March 2013

Tokologo LogoA. What is the TAAC?

The Tokologo African Anarchist Collective is a loose collective of anarchists and anarchist-sympathisers who are community and worker activists. Its members function primarily as educators.

Read the rest of this entry »

TAAC Statement of Intent (isiZulu)

Posted on Updated on

Tokologo LogoA. TAAC ke eng?

Tokologo African Anarchist Collective ke mokgatlo o o ekemetseng wa di anarchist (go ipusa ga batho) le ba ema nokeng ba go ipusa ga batho ba e reng ba batla phetogo setjhabeng le ditirong. Ba tsa karolo ba dira jaaka barutisi TAAC e kopana gangwe le gape go ithuta le go atisa megopolo ya go ipusa ga batho mo bathong ba ba di kobo khutswane mo Afrika borwa.

Read the rest of this entry »

TAAC Statement of Intent (isiXhosa)

Posted on Updated on

Tokologo LogoA. Yintoni iTAAC?

iTokologo African Anarchist Collective yindibaniso ye zimvo ezidityaniswe phantsi kwe anarchist kunye nabantu abavumelana, abaxhasa umhlanhlandlela nezimvo ze anarchism. Abanje nga abahlali kunye nabasebenzi. Ifuna ukukdibanisa rhoqo ukufundisa kunye nokusebenzela ukusaphaza imfundiso phakathi kwabasebenzi abahlala eMzansi Afrika.

Read the rest of this entry »